سوپرویژن

 

سوپرویژن چیست؟

 

تعیین وقت سوپرویژن

برای تعیین وقت قبلی سوپرویژن (اینترنتی یا حضوری)، لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید:

·         فرم درخواست سوپرویژن